Novinky.cz
Politika
Ú t e r ý
23.září 2003, 18:45
Publikováno dne:
3.9.2002na Obsah
Zpravodajství
Kurzy, burza
Počasí
T E L E V I Z E
Politika
Internet
Počítače a technika
Sport
S T Y L
Kultura
Boulevard
Lidé, vztahy, sex
Comics
Vaše názory
Archiv
TechDesk
AutoNovinky
HREJ!
Seznamka

ASCII   MAC   WIN

REKLAMA

Pohoří divočáků aneb Sudetoněmecké kapitoly

Nakladatelství FUTURA Praha vydalo letos, pod tímto názvem, zajímavou knížku historika Emila Hrušky. V nejrůznějších souvislostech se v novinách i na Internetu diskutuje o Sudetoněmecké otázce, sudetských Němcích a jejich vztahu k naší republice. Mnozí z diskutujících při tom nevědí nic o tom, jak se vlastně německá menšina v pohraničních oblastech historických českých zemích politicky formovala, ani jak vůbec vzniklo označení Sudetští Němci. Autor v jedenácti, četnými odkazy na historické dokumenty doplněných kapitolách, popisuje vznik sudetoněmeckého hnutí v Rakousko-Uhersku, vztah k Čechům a jeho postupný vývoj vedoucí k rozbití Československa před druhou světovou válkou. Zabývá se i poválečným vývojem Sudetoněmeckého landsmanšaftu po roce 1945 a jeho současnými politickými požadavky. Přestože jde o odborně fundovanou práci obsahující řadu historických detailů, často nově zdokumentovaných, je napsána čtivou formou. Ostatně to si dovolím prezentovat několika krátkými ukázkami.

[Obr: pohori_divocaku.jpg (41431 Bytes)]

„…původ pojmu sudetský (sudetští Němci, Sudety apod.), důvod jeho zavedení a s ním spojená další ideologická a politická východiska a vazby nejsou dostatečně známy ani těm, kteří jsou jeho bezprostředními nositeli, nehledě na mladší generace historiků, publicistů či studentů jak německých, tak českých. … ‚Stále ještě chybí hluboký vědecký výzkum původu pojmu sudetský Němec,‘ napsal například sudetoněmecký historik Heinrich Kuhn, ‚Jeho výsledky by však nic nezměnily na tom, že od dob Franze Jessera vstoupili sudetští Němci do dějin jako národní společenství (Volksgemeinschaft) Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku‘ …obecně se má za to, že autorem pojmu sudetský a s ním spojených označení je svého času známý nacionalistický politik Franz Jesser. …se při tom opíral o to, že název Sudety byl údajně znám již od roku 150 (jiné prameny uvádějí 130), kdy zeměpisec Claudius Ptolemaius označil oblast Durynského lesa a Krušných hor jako ‚sudetayle‘ čili ‚pohoří divokých prasat‘. …

V roce 1904 vznikla v Trutnově Německá dělnická strana (DAP), přičemž její zakladatelé (pozdější předáci nacistické Německé nacionálně socialistické dělnické strany DNSAP, působící v Československu do roku 1933), již tehdy zvažovali doplnění názvu této strany o ‚nacionálně socialistická‘.

Zásadní obrat v postoji Čechů k používání pojmu sudetský Němec etc. nastal po Mnichovu 1938. V domácím i zahraničním protinacistickém odboji se prosadilo stanovisko, obsažené v Zásadním stanovisku prezidenta republiky dr. Edvarada Beneše k usnesení předsednictva sudetoněmecké sociálně demokratické strany ze 7. června 1942: ‚V dané chvíli president Beneš a vláda mají v úmyslu požádati nebo navrhnouti všem našim německým občanům, aby všichni spontánně a definitivně opustili pro sebe užívání sudetendeutsch. Má k tomu tyto důvody:
a) Vědecky, geograficky, historicky slovo ‚sudetský‘ znamená zcela něco jiného nežli to, v jakém smyslu se ho nyní používá.
b) Slovo to je výrazem politického podvodu, jaký z německé otázky v Československu učinil Henlein a německý fašismus. Chtěl zvláštní terminologií vytvářet politické skutečnosti. Byl to od něho podvod a je to podvod. Snad by bylo možno chápat, když se ze stran jiných chtělo u nás proti podvodné politické agitaci Henleinově působit tím, že se proti tomu reagovalo a termínu toho z důvodů taktických také používalo. Byla to politická chyba. Obtíže se nikdy nevyřeší následováním chyb nebo demagogie odpůrcovy. Chceme-li se však od henleinismu a nacismu definitivně emancipovat, dělejme to důsledně a nepodléhejme jeho metodám!
c) Slovo Sudetský, Sudetenland, sudeťák bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novou dohodu zbavením se i těchto smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvizit nacistické politiky.

Zavedení pojmu Sudety, sudetský Němec apod. bylo základním předpokladem pro formulování politické role Němců, žijících dříve na území Čech, Moravy a Slezska, pro určení jejich místa v expanzivní velkoněmecké politice, a pro specifikaci termínu národní společenství, sudetoněmecký kmen, ale hlavně a v první řadě termínu národní skupina (Volksgruppe). Tento termín má v poválečné době, z hlediska prostředků a cílů politiky Drang nach Osten, velmi důležitou a nezastupitelnou úlohu.

Sudetoněmečtí ideologové si dali také práci s tím, aby definovali, kdo vlastně je sudetský Němec. Došlo přitom k tomuto kvalitativnímu rozvrstvení, které se rovněž odrazilo ve stanovách Sudetoněmeckého landsmanšaftu:

1) Sudetoněmecký Němec je Němec narozený v některé obci Čech, Moravy nebo Slezska nebo který v této obci měl domovské právo. 2) Za sudetského Němce platí Němec, jehož přinejmenším jeden rodič či prarodič je sudetský Němec, nebo je sezdán s chotěm/chotí, který je sudetským Němcem, nebo za něj platí. 3) Za sudetského Němce platí také Němec, který delší dobu žil v některé obci Čech, Moravy nebo Slezska a dává najevo svoji spojitost se sudetoněmeckou národní skupinou. 4) Na roveň sudetského Němce je postaven také Němec, který schvaluje účel Sudetoněmeckého landsmanšaftu a dává najevo svoji spojitost se sudetoněmeckou národní skupinou získáním členství v Sudetoněmeckém landsmanšaftu.

(§ 4 stanov Sudetoněmeckého ladsmanšaftu). A jen osoby, které spadají pod body 1—4, mohou být řádnými členy landsmanšaftu!

Odborníci, stojící mimo ideologickou sféru landsmanšaftu, usuzují, že z takové definice „vyplývá, že pojem sudetský Němec je výrazem politickým a nemá charakter geografický. Svým důrazem na subjektivní faktor, tedy chování člověka, se blíží pojmu Němec v tzv. norimberských zákonech, zejména v § 2 výnosu o říšském občanství z 15. 9. 1935, kde se rovněž požadovalo prokázat chováním způsobilost sloužit tehdejší ideologii.

Ukázka pro dnešek stačí. Ke knize Pohoří divočáků aneb Sudetoněmecké kapitoly se ale ještě vrátíme. Vzhledem k tomu, že je beznadějně vyprodána, dovolím si, se souhlasem autora, citovat i z dalších kapitol.

Ivan Turnovec (ivan.turnovec@seznam.cz) - 3.9.2002

Zaujal Vás tento článek? Chcete nám k němu něco sdělit? Neváhejte a sdělte nám svůj názor 


S O U V I S E J Í C Í   O D K A Z Y . . .

Budeme se omlouvat nejen sudetským Němcům - 8.7.2002
Naše problémy pohledem ze zahraničí (Sudetské letáky)  - 19.6.2002
K prezidentským dekretům a odsunu ze Sudet z jiného pohledu - 2.4.2002
Benešovy dekrety ještě jednou - 1.3.2002
Sudetský problém stále živý - 10.9.2001


V A Š E   N Á Z O R Y . . .

Nikdo dnes neví, co vlastně Klaudios Ptolemaios označil pojmem „Sudéta or铠- Stanislav
Díky Jarl Riessnerovi za věrohodné doplnění - Zdena Knihová
„Sudéta or铠- jarl Riessner
Poutavý kus historie - Zdena Knihová
Ivan Turnovec
Nechlubte se vlastenci/ není to věc řádná/ že neteče odjinud/ do Čech voda žádná// Nechlubte se nechlubte/ špatná je to sláva/že vytéká do Němec/ všechna česká šťáva. K. H. Borovský

Sdělte nám svůj názor Vytiskněte článek na tiskárně Pošlete článek kolegovi emailem Další články autora
Hodnocení: 5.1 / 10

A K T U Á L N Ě:

Baldachýn: Potter vycpává koťátka!

COMICS: Čím jedeš?

Dnes naposled

Velké sportovní finále

Jak jsem poštval kamarádku na Václava Klause

Rok 2002 v hudbě - část druhá

Místo hada Karel Gott

Povídky nevidomých: Vyvařené zuby

Nenechte sebou manipulovat

Existují jen multiplexy?

HREJ OVER!

P O L I T I K A:

Za Usámu si můžeme sami

Úplný rozpad HZDS sa priblížil

Plavšičová sa priznáva a obviňuje

Sudety - historie jako problém

Komunistické zločiny neexistují

Aký je úsudok britskej prvej dámy?

 

 

- nahoru - Copyright (c) 1998-2001 Seznam.cz, a.s., uvedení autoři článků a dodavatelé
obsahu, všechna práva vyhrazena